Zápis ze schůze správní rady konané 18. 11. 2009

24.11.2009 14:41

přítomni: Mgr. Tomáš Fismol, MUDr. Kateřina Kovářová, Jiří Lokaj, Petra Mikulová, Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Miroslava Pavlínková, MUDr. Věra Peterková, Mgr. Ladislav Vasevič

nepřítomni: ing. Dana Diváková, Mgr. Svatava Kretková, Mgr. Dana Kuchařová

hosté: Mgr. Alena Bačová (ředitelka školy), ing. Tobolová (zástupce rodičů)

Správní rada se sešla v usnášeníschopném počtu.

Program schůze:

 

1. Účet sdružení, vedení účetnictví, finance

a) Zpráva Mgr. T. Fismola o výběru příspěvků na školní rok 2009/2010:

Kromě maturitního ročníku, který ještě vybírá příspěvky na školní ples, odevzdali příspěvky za své žáky všichni třídní učitelé.

V současné době má sdružení k dispozici 165,000,- Kč, což je částka srovnatelná s loňským rokem, ale nesplňuje očekávání správní rady, která předpokládala, že vzhledem ke kladným ohlasům na činnost sdružení v loňském roce a na podporované akce, z  nichž v některých by sdružení rádo pokračovalo i letos, a akce, které plánuje sdružení na letošní školní rok, se na činnosti sdružení budou rodiče podílet v podstatně větší míře. 

Správní rada ve spolupráci s vedením školy i třídními učiteli znovu osloví rodiče na třídních schůzkách a na výroční schůzi sdružení. Spolupráci nabídla také ing. Tobolová, navrhuje znovu obeslat rodiče dopisy a znovu požádat o příspěvek.

Správní rada zvážila efektivnější mechanismus kontaktu s rodiči – vysílání v rozhlase – projev vedení školy, osobní kontakt vedení školy s rodiči, intenzivnější spolupráci třídních vyučujících s rodiči nejen v rámci třídních schůzek, emaily (viz zápis ze schůze 23.10.2009).

b) Správní rada byla obeznámena s nabídkou Poštovní spořitelny na vedení účtu sdružení a návrh bude prezentovat na výroční schůzi 24. 11. 2009. 

 

2. Podpora školních i mimoškolních aktivit

a) Školní aktivity
Lyžařský kurz v rakouských Alpách – garant: Mgr. M. Schenk, Mgr. L. Vasevič

- finanční příspěvek sdružení na organizaci kurzu v zahraničí pro studenty 1. ročníku bude zahrnovat náklady na dopravu (cca 45,000,- Kč) a příspěvek na technické náklady cca 12,000,- Kč (cca 10,000,- Kč, které již unie získala jako vázaný partnerský příspěvek), přičemž v prvním ročníku bylo vybráno na členských příspěvcích a příspěvcích na činnost prozatím již 31,500,-Kč.

Lyžařský kurz pro sekundu – garant: Mgr. M. Schenk, Mgr. L. Vasevič

- kulturní program – diskotékové odpoledne, A. Bruna (cca 2,500,-Kč)

Sportovní centrum/školní posilovna – garant: Mgr. M. Schenk

- dokoupení cvičebních strojů v hodnotě 20,000,- Kč (dotace obvodu), stroje by měly být využitelné v širší míře aktivit (např. pro pořádání různých závodů – třeba veslovací trenažéry)

b) Mimoškolní aktivity

Slavnostní ples  – garant: Mgr. L. Vasevič

- datum konání: 6. únor 2010, místo: DKMO

- předběžná cena pronájmu – 40,000,-Kč

- cena vstupného zůstává nezměněna – 250,-Kč, předprodej vstupenek začíná 4. ledna 2010

- ples je organizován pro studenty, absolventy, rodiče, pedagogy i širokou veřejnost

- program – hudební produkce (A. Bruna), předtančení (Pekárkovi), taneční vystoupení (studenti školy)

- účast studentů vystupujících ve školním sboru bude omezena jen na ty, kteří jsou stálými, celoročními členy sboru (Mgr. Z. Švrčková)

Pražský studentský summit – garant: Mgr. N. Nováková

- plánovaná návštěva zástupců studentů žádajících o příspěvek – Jakuba Vaňka a Barbary Majovské - byla vzhledem k náročnému programu odložena na další schůzi

Vánoční diskotéka pro studenty primy, sekundy a tercie – garant: Mgr. L. Vasevič

- datum: 18.12.2009

- místo: školní tělocvičny

- program: diskotéka (A. Bruna), soutěže o ceny, volná zábava

- rozpočet: cca 5,000,- Kč

- podmínkou konání akce je účast třídních tercií, sekund a prim, Senátu MGO i starších studentů na organizaci akce
- partnerská spolupráce rodičů je vítána

Slavnostní vyřazení absolventů – garant: Mgr. L. Vasevič

- v současné době se připravuje koncepce vyřazení absolventů, finanční rozpočet, spoluúčast studentů/maturantů
- v oblasti finanční i organizační, navazování partnerské spolupráce s Vysokou školou báňskou

c) Formuláře žádostí o finanční příspěvek
- již vytvořeny a budou k dispozici ve sborovně, na stránkách unie a v Senátu MGO

- žadatelé o příspěvek na reprezentaci či pořadatelé akcí vyplní formulář a odevzdají Mgr. Naděždě Novákové

d) Kalendář akcí

- znovu požádán Senát MGO, aby ve spolupráci s pedagogy a zástupci vedení školy se pokusil vytvořit čtvrtletí kalendář akcí, které pořádá škola nebo „Přátelé MGO“ pro studenty

 

4. Rozvoj partnerské spolupráce, spolupráce s rodiči a přáteli MGO

a) Výběr příspěvků na školní rok 2009/2010
- navázání užší spolupráce s rodiči: viz bod 1. a)

b) Výroční schůze sdružení

- proběhne den 24. 11. 2009 v rámci třídních schůzek, zúčastní se správní rada, bude se konat ve velké školní jídelně (zřejmě od 18.00)

- program:

1. Zpráva o hospodaření (Mgr. T. Fismol) – vybírání příspěvků, investice v loňském roce, daňové přiznání, vedení účtu, návrh na změnu bankovního ústavu

2. Zpráva o činnosti (Mgr. N. Nováková) – rekapitulace aktivit prvého roku působení sdružení při MGO

3. Priority pro rok 2010 (Mgr. L. Vasevič) – zájmové a sportovní aktivity, systém kroužků (možnost navázání spolupráce s OU, jejíž studenti vyšších ročníků by mohli formou brigády kroužky vést), prostředí školy – odpočinkové zóny (zvážení zakoupení užitného nábytku na vhodná místa na školních chodbách), školní dvůr – stojany na kola (nutno projednat s vedením školy), prezentace školy a spolupráce s dalšími subjekty – soutěže a turnaje (v rámci šachového kroužku, fotografické soutěže, sportovní turnaj,…)

c) Registrace členství – otázka registrace členů a přispěvatelů v souvislosti s využíváním prostředků sdružení a účastí na aktivitách sdružení zatím v zájmu solidarity a soudržnosti, na kterém je činnost sdružení založena, zůstává otevřená.

d) Den otevřených dveří

1. prosinec 2009

 Ve spolupráci s vedením školy a vyučujícími IVT – prezentace činnosti sdružení (letáčky, plakátky, …)

 

 

Další schůze správní rady proběhne 26. 1. 2010 od 16.00.  

 

zapsala: Mgr. Naděžda Nováková
ověřil: Mgr. Ladislav Vasevič

 

 

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz