Zápis ze schůze správní rady konané 25.2.2009

05.03.2009 12:23

Zápis ze schůze správní rady konané 25. 2. 2009

přítomni: Mgr. Tomáš Fismol, Karel Havlík, MUDr. Kateřina Kovářová, Mgr. Dana Kuchařová, Mgr. Svatava Kretková, Petra Mikulová, Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Miroslava Pavlínková, MUDr. Věra Peterková, Mgr. Ladislav Vasevič

omluveni: 1 - ing. Dana Diváková
nepřítomni: 1 - ing. Dana Diváková
hosté: Mgr. Alena Tesařová

Správní rada se sešla v usnášeníschopném počtu.

Program schůze:

1. Účet sdružení, vedení účetnictví, pokladny

a) Vyúčtování Slavnostního plesu MGO – příjmy: 63,840,-Kč (vstupné v předprodeji a sponzorské vstupné); výdaje: 58,241,35,-Kč (hudba: 5,450,-Kč, OSA: 5,668,-Kč, stuhy pro šerpování: 5,920,-Kč, kytice pro hosty: 570,-Kč, pronájem sálu: 38,633,35,-Kč)

b) Vedení účtu zadarmo u KB v rámci propagační akce skončilo, momentálně si za vedení účtu KB účtuje cca 254,-Kč měsíčně (v rámci balíčku Efekt). Rada zvážila možnost přesunutí účtu do jiného, finančně výhodnějšího bankovního ústavu, na příští schůzi členové rady předloží své návrhy.

c) Mgr. T. Fismol navázal spolupráci s FÚ Ostrava, vedením účetnictví sdružení bude pověřen/a profesionální účetní, frekvence využívání služeb účetní bude odpovídat potřebám sdružení.

 

2. Podpora školních i mimoškolních aktivit

a) Projektová činnost

„Na klasické tradici stavíme kvalitní současnost“ – garant Mgr. M. Pavlínková, mezinárodní projekt
- podpora sdružení: stravné ve školní jídelně pro zahraniční studenty (maximálně 3,750,-Kč)
                                pronájem Divadelního klubu a studené občerstvení pro slavnostní společenský večer – 9,000,-Kč

                                hudební program pro slavnostní společenský večer – 5,000,-Kč

- žádost zpracovaná Mgr. M. Pavlínkovou

„Vzhůru do divadla! Vzhůru v divadle!“ – garant Mgr. Naděžda Nováková, školní projekt

- podpora sdružení: tvůrčí dílna a návštěva divadelního představení (účast cca 90 studentů 2. ročníku) – příspěvek sdružení 4050,-Kč (cca 50% celkových nákladů)

- žádost zpracovaná Mgr. N. Novákovou

„Obrázky z cest“ – garant Mgr. A. Tesařová, školní projekt

- podpora sdružení: vernisáž v Galerii Kratochvíle (občerstvení: maximálně 300,-Kč;  květinový dar: cca 200,-Kč), vyvolání/tisk fotografií na vernisáž (tisk: Foto Morava – A4 á 39,-Kč; cca 25 – 28 fotografií), finanční příspěvek na ceny pro vítěze (6 cen – celkem 2,400,-Kč), barevný tisk diplomů

- žádost zpracovaná Mgr. A. Tesařovou

b) účast žáků na studentské konferenci Československo a Ostrava v čase normalizace – žádost Mgr. J. Trčkové (účastnický poplatek 100,-Kč; počet studentů: 5; celkový finanční příspěvek sdružení: 500,-Kč)

odborná přednáška filmového kritika M. Jirouška pro 4. ročník Milan Kundera ve filmu – žádost PhDr. I. Fuxová (celkový finanční příspěvek sdružení – 1,500,-Kč)

c) Tělesná výchova: „Program posilovna“ – vstupní investice sdružení do modernizace sportovního vybavení – 30,000,- Kč, o další prostředky sdružení písemně požádalo MO, v současné době se projednávají prostorové možnosti, eventuální úpravy a výběr vybavení (Mgr. L. Vasevič ve spolupráci s Mgr. M. Schenkem)

                                 „Program hřiště“ – v současné době probíhají jednání o možnostech získání finančních prostředků na rekonstrukci školního hřiště a o vypracování celkového projektu (Mgr. L. Vasevič)

d) Fotografický kroužek – garant Mgr. A. Tesařová

- podpora sdružení: skleněné rámy pro vystavení fotografií ve vestibulu školy (cca 600,-Kč)

- žádost vypracovala Mgr. A. Tesařová

Zdravotnický kroužek – garant Mgr. A. Slezáková

- podpora sdružení – příspěvek na materiál – 7,000,-Kč

Tiskové studentské centrum – garanti Mgr. N. Nováková a Mgr. L. Vasevič

- podpora sdružení – multifunkční zařízení/tiskárna v maximální ceně 10,000,- Kč; v současné době již sdružení od svých členů (především E. Najdekové) získává papíry pro potřeby tiskového centra a sdružení ještě přikoupí balíky papíru pro potřeby studentů.

d) Vybavení pro nadstandardní potřeby výuky – náplň do kopírky, kterou v předchozích letech získali darem vyučující AJ (cca 2000,-Kč)

e) Kalendář akcí – Karel Havlík

- Na základě potřeb studentů správní rada žádá pedagogy a vedení školy o vytvoření kalendáře akcí, aby nejen studenti, ale i široká veřejnost mohli být informování včas a přehledně o plánovaných akcích.

 

3. Rozvoj partnerské spolupráce, spolupráce s rodiči a přáteli MGO, grantová činnost

a) Správní rada navrhuje vytvoření Galerie cti, ve které by se zobrazovala dlouholetá a kvalitní vzdělávací, kulturní a výchovná tradice naší školy prostřednictvím medailonků zasloužilých pedagogů a připomínek bohatých akcí pořádaných naší školou v minulosti. Galerie tak bude sloužit k upevnění vztahů s veřejností a především k posílení vnímání školy jako významné instituce v životech žáků, absolventů i pedagogů.
b) Správní rada navrhuje, aby v rámci upevnění vztahu žáků (absolventů) ke škole byl vytvořen Absolventský klub, jehož členství by bylo dobrovolné (popřípadě automatické). Společná setkání by byla prostorem pro navázání nových a prohloubení stávajících vztahů.

c) Správní rada navrhuje oslovit významné osobnosti kraje, absolventy, kteří by v rámci jednoho školního roku ve spolupráci se školou, sdružením i Absolventským klubem vystupovali jako tzv. „partneři“ školního roku a podíleli se dle svých možností na školních akcích.

 

 Další schůze správní rady proběhne 1. 4. 2009 od 17.00.   

 

Zapsala: Mgr. Naděžda Nováková
Ověřil: Mgr. Ladislav Vasevič

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz