Část třetí - Orgány sdružení

09.09.2009 17:26

Oddíl první – Členská schůze

Čl. 3 – Členská schůze

1.      Nejvyšším orgánem sdružení je jeho členská schůze.

2.      Členská schůze se schází:

a)      pravidelně jako výroční (jednou ročně) a volební (jednou za dva roky) členská schůze (dále jen členská schůze) vždy v říjnu nebo listopadu každého kalendářního roku v místě sídla sdružení, pokud poslední výroční členská schůze nestanoví jinak;

b)      podle potřeby, schůzi svolává předseda sdružení nebo správní rada sdružení.

3.      Členská schůze musí být svolána do jednoho měsíce od data, kdy:

a)      požádá předsedu sdružení nebo správní radu o svolání nejméně třetina členů sdružení;

b)      klesne počet členů správní rady pod polovinu volených členů, a nelze proto doplnit výkonnou radu kooptací dle návrhu členské základny či členů samotné správní rady.

4.      Bližší informace o konání členské schůze musí být oznámeny obvyklou formou v sídle sdružení, a to nejméně 10 dní před konáním členské schůze.

Čl. 4 – Kompetence členské schůze

1.      Členská schůze:

a)      volí a odvolává členy výkonné rady;

b)      schvaluje návrh na členy čestného prezidia;

c)      rozhodne o vedení účtu a kontrole toku finančních prostředků;

d)      schvaluje, mění a doplňuje stanovy sdružení;

e)      schvaluje plán práce na následující období;

f)        pověřuje úkoly správní radu;

g)      schvaluje výši členského příspěvku na následující kalendářní rok;

h)      rozhoduje o zániku sdružení;

i)        rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí správní rady v oblasti věcného nesouhlasu či protestu proti vyloučení člena ze sdružení.

2.      Výroční členská schůze schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření sdružení.

Čl. 5 – Usnášení členské schůze

1.      Členská schůze je způsobilá usnášet se, sejde-li se v počtu minimálně 25 členů sdružení.

2.      Je-li počet členů sdružení 25 a nižší než 25, je členská schůze usnášeníschopná, sejde-li se minimálně polovina členů sdružení.

3.      K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

Oddíl druhý – Správní rada

Čl. 6 – Správní rada

Sdružení je právním subjektem ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Jeho právní subjektivitu vykonává správní rada.

Čl. 7 – Kompetence správní rady

1.      Správní rada zabezpečuje plnění úkolů sdružení v obdobích mezi členskými schůzemi. Je oprávněná rozhodovat o všech věcech, které nejsou výslovně vyhrazeny členské schůzi.

2.      K provádění stanov a plnění úkolů sdružení je správní rada oprávněná v mezích stanov vydávat vnitřní instrukce, které jsou pro členy sdružení závazné. Instrukce podepisuje předseda a místopředseda a schvaluje členská schůze.

3.      Správní rada rozhoduje o nakládání s majetkem sdružení. Správní rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

4.      Správní rada může jednohlasně odsouhlasit členství v čestném prezidiu Unie MGO.

5.      Správní rada má povinnost projednávat návrhy členů sdružení.

Čl. 8 – Složení správní rady

Správní rada se skládá ze tří až devíti řádných členů (při sudém počtu členů má při rovném hlasování určující hlas předseda správní rady).

1.      Členové správní rady jsou voleni z řad rodičů, pedagogů, přátel gymnázia. Členem správní rady je i zástupce žáků gymnázia, kterého deleguje Studentský senát MGO. V den delegování musí být žák zletilý. Jeho funkční období končí dnem, kdy žák přestává být studentem gymnázia. Počet volených členů vychází z kandidátky, a to dle oblastí činnosti, které budou členové správní rady řešit. 

2.      Funkcionáři správní rady voleni správní radou jsou předseda, místopředseda a pokladník. Všichni funkcionáři musí být osoby zletilé, přičemž minimálně dvě z jmenovaných funkcí vykonávají zástupci z řad pedagogů, rodičů nebo přátel gymnázia.

Čl. 9 – Statutární orgány sdružení

1.      Sdružení je na veřejnosti reprezentováno předsedou nebo místopředsedou sdružení.

2.      Práva a povinnosti předsedy a místopředsedy blíže upravují vnitřní instrukce, které schválí ustavující členská schůze. Vnitřní instrukce je možno na dalších členských schůzích aktualizovat hlasováním.

3.      Práva a povinnosti správní rady se řídí vnitřními instrukcemi sdružení.

4.      Čestná reprezentace, přípravná jednání, navazování spolupráce a podobné aktivity jsou také v kompetenci čestného předsednictva Unie MGO.

Čl. 10 – Neslučitelnost funkcí

Toutéž osobou může být vykonávána funkce místopředsedy a pokladníka sdružení.

Ostatní funkce jsou neslučitelné.

Čl. 11 – Volba správní rady

1.      Správní rada se volí na volební členské schůzi tajným hlasováním.

2.      Do správní rady se volí nejvíce osm členů z řad pedagogického sboru gymnázia, rodičů žáků gymnázia nebo přátel gymnázia.

3.      Podrobnosti o konání voleb stanoví vnitřní instrukce sdružení.

Čl. 12 – Volební období správní rady

1.      Volební období správní rady začíná den po jejím zvolení na členské schůzi a končí v den zvolení nové správní rady na další volební členské schůzi.

2.      Změny ve složení správní rady může činit členská schůze i v průběhu volebního období, a to novou volbou, při níž:

a) může být doplněno nebo pozměněno složení správní rady (je-li nutné doplnit více než pět členů rady);

b) může být zvolena celá nová správní rada a tím ukončeno funkční období rady stávající.

3.      Je-li nutno doplnit správní radu o jednotlivé členy během funkčního období (např. náhrada za dlouhodobou nemoc), je možno přistoupit ke kooptaci člena, který však musí být řádným členem občanského sdružení a musí získat plnou podporu všech členů správní rady.

Čl. 13 – Čestné prezidium Unie MGO

1.      Čestným členem smí být jmenována osoba, která splňuje podmínky pro členství ve sdružení dle článku 19.

2.      Čestného člena jmenuje správní rada na návrh svého člena, a to jednomyslným souhlasem všech svých členů.

3.      Čestného člena může doporučit a volbou prosadit výroční členská schůze.

4.      Čestné členství nemusí nutně zaniknout dnem zvolení nové správní rady. Pokud její členové nestanoví jinak, čestné členství pokračuje.

5.      Ukončit čestné členství může sám čestný člen, a to písemnou formou.

6.      Správní rada může v mimořádné situaci (např. ohrožení dobrého jména Unie MGO) písemnou formou čestné členství vypovědět.

7.      Čestný člen prezidia má stejná práva a povinnosti jako volení členové správní rady. Může se především účastnit zasedání správní rady, podílet se na hlasováních, tvorbě projektů, plánu činnosti atd. V případě účasti čestného člena se vždy jeho hlas počítá. V případě neúčasti není pro rozhodování jeho hlas nutný. Čestný člen nesmí vykonávat funkci předsedy ani místopředsedy sdružení.

8.      Čestné prezidium Unie MGO má maximálně pět členů.

Čl. 14 – Čestný předseda prezidia Unie MGO

1.      Čestného předsedu volí členská schůze na návrh správní rady sdružení, a to minimálně tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných členů.

2.      Čestným předsedou může být zvolena osoba, která se v minulosti dlouhodobě a významně podílela na chodu sdružení a svou prací byla vzorem pro všechny ostatní členy.

3.      Čestný předseda prezidia má právo účastnit se schůzí správní rady. Čestný předseda může vykonávat funkci předsedy nebo místopředsedy sdružení, pokud je zároveň řádně zvoleným členem správní rady podle článku 11.

4.      Pro chod sdružení není funkce čestného předsedy a členů čestného prezidia nutnou podmínkou. Posty mohou být i neobsazeny.

Čl. 15 – Schůze a usnášení správní rady

1.      Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně.

2.      K přijetí usnesení správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení.

3.      Podrobnosti o svolávání, jednání a stanovení programu schůze správní rady stanoví vnitřní instrukce sdružení.

Oddíl třetí – Revizoři účtů

Čl. 16 – Revizoři účtů

1.      Revizoři účtů jsou dva, jsou voleni na  výroční členské schůzi.

2.      Funkční období revizora účtu končí po jednom roce na aktuální výroční členské schůzi.

3.      Revizoři účtů mají právo účastnit se všech zasedání správní rady, ale nemají žádná práva členů správní rady, pokud do ní nebyli řádně zvoleni podle článku 11.

4.      Funkci revizora účtů může vykonávat jen osoba zletilá.

5.      Funkce revizora účtů je neslučitelná s funkcí předsedy, místopředsedy nebo pokladníka sdružení.

Oddíl čtvrtý – Společná ustanovení

Čl. 17 – Hlasování

Hlasování členské schůze a správní rady jsou veřejná. Příslušný orgán se však může usnést ke konkrétní věci na hlasování tajném (např. sociální podpora pro konkrétního žáka). Přesné podmínky takového hlasování upravují vnitřní instrukce sdružení.

Čl. 18 – Přístupnost schůzí veřejnosti

Členská schůze je veřejná.

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz