Část čtvrtá - Členství

09.09.2009 17:25

Oddíl první – Základní ustanovení

Čl. 19 – Způsobilost ke členství

Členem sdružení se může stát každá osoba starší 15 let, a to zejména z řad žáků, pedagogů, rodičů a přátel gymnázia.

Čl. 20 – Vznik a zánik členství

1.       Členství vzniká zápisem do seznamu členů a zaplacením členského příspěvku.

2.       Členství ve sdružení zaniká:

a)      zánikem sdružení;

b)      úmrtím člena;

c)      vystoupením ze sdružení;

d)      nezaplacením povinného členského příspěvku do jednoho měsíce od konání členské schůze (pokud členská schůze neurčí jinak);

e)      vyloučením, o kterém rozhoduje správní rada.

4.      Vyloučený člen má právo odvolat se prostřednictvím předsedy sdružení k členské schůzi, která rozhodne s konečnou platností. Takové odvolání má odkladný charakter.

Čl. 21 – Základní práva a povinnosti členů

1.       Členové sdružení mají právo účastnit se podle svých schopností a možností činnosti sdružení, včetně účasti na členské schůzi, a napomáhat tak realizaci cílů sdružení.

2.       Členové sdružení mají právo obracet se na členy správní rady s podněty a návrhy, které se vztahují k práci sdružení.

3.       Každý člen sdružení je povinen zacházet s majetkem sdružení tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě, jinak je povinen takto způsobenou škodu plně uhradit.

4.       Funkcionáři správní rady a revizoři účtů jsou vázáni mlčenlivostí o příspěvcích pro žáky ze sociálně slabého a méně podnětného prostředí v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb.

5.       Členové sdružení mají povinnost platit členský příspěvek ve výši a termínu, který odsouhlasí členská schůze.

Oddíl druhý – Členský příspěvek

Čl. 22 Členské příspěvky

1.      Členové sdružení jsou povinni platit členské příspěvky.

2.      Členské příspěvky jsou vybírány na následující kalendářní rok.

3.      O minimální výši členského příspěvku rozhoduje výroční členská schůze. Maximální výše není stanovena.

4.      Členská schůze může schválit mimořádný členský příspěvek.

5.      Zaniklo-li členovi členství ve sdružení, příspěvek se mu nevrací.

6.      Pedagogové, kteří dobrovolně a bez nároku na honorář pracují ve prospěch sdružení, platí pouze symbolický roční členský příspěvek ve výši 100,00 Kč.

7.   Důchodci platí pouze symbolický příspěvek ve výši 100,00 Kč.

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz