Zápis ze schůze správní rady ze dne 8.12.2008

11.12.2008 16:55

Zápis ze schůze správní rady konané dne 8. 12. 2008

přítomni: ing. Dana Diváková, Mgr. Tomáš Fismol, MUDr. Kateřina Kovářová, Mgr. Svatava Kretková, Mgr. Dana Kuchařová, Petra Mikulová, Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Miroslava Pavlínková, MUDr. Věra Peterková, Mgr. Ladislav Vasevič

omluveni: 0
nepřítomni: 0
hosté: 0

Účast zvolených členů správní rady byla 100%, správní rada byla tedy usnášeníschopná.

Program schůze:

1. Volba předsedy, místopředsedy, jednatele, pokladníka, revizorů účtů
2. Zřízení účtu sdružení, vedení účetnictví, pokladny
3. Prezentace sdružení prostřednictvím internetových stránek
4. Předběžná podpora školních i mimoškolních akcí
5. Školní ples
6. Rozvoj partnerské spolupráce, spolupráce s rodiči a přáteli MGO

 

Zápis

1. Volba předsedy, místopředsedy, jednatele, pokladníka, revizorů účtů

Volba proběhla veřejně, všichni zvolení se svou funkcí souhlasili.
Předseda: Mgr. Ladislav Vasevič 
Místopředsedkyně: Petra Mikulová 
Jednatelka: Mgr. Naděžda Nováková 
Pokladník: Mgr. Tomáš Fismol
Revizorky účtů: ing. Dana Diváková
                         Mgr. Svatava Kretková

2. Zřízení účtu sdružení, vedení účetnictví, pokladny

Účet sdružení bude ode dne 10.12.2008 zřízen u Komerční banky, která v předběžném jednání s Mgr. L. Vasevičem poskytne tříměsíční zkušební lhůtu vedení účtu bez poplatků. Na další schůzi správní rada projedná, zda Komerční banka vyhovuje požadavkům sdružení, nebo zda se účet převede k jinému bankovnímu ústavu.
K účtu budou zřízena 3 podpisová práva:
1. Předseda sdružení (Mgr. L. Vasevič)
2. Místopředsedkyně (P. Mikulová)
3. Pokladník (Mgr. T. Fismol)

Správní rada schválila, že o vedení účetnictví požádá profesionální účetní z řad členů sdružení nebo partnerů sdružení. V případě nemožnosti zajistit profesionální vedení účetnictví tímto způsobem, najme sdružení profesionální účetní/firmu.
Vedení poklady byl pověřen Mgr. T. Fismol.

3. Prezentace sdružení prostřednictvím internetových stránek

Internetové stránky sdružení fungují již od 20.8.2008, jsou bezplatné a vede je Mgr. N. Nováková. Poskytují informace o struktuře sdružení, jeho funkci i programu a aktuálním dění, zápisy ze schůzí, atp. V budoucnu bude také informovat o akcích pořádaných sdružením a o partnerech sdružení. Stránky budou sloužit členům k aktivní spolupráci se sdružením – návrhy na akce, partnerské projekty, atp.

Paní ředitelka Mgr. A. Bačová poskytla souhlas s uvedením odkazu na stránky sdružení na oficiálních stránkách školy a souhlasila i s možností, že později se stránky sdružení připojí k oficiálním stránkám školy.

4. Předběžná podpora školních i mimoškolních akcí

Vzhledem k tomu, že v den konání schůze ještě nebylo dokončeno vybírání členských příspěvků a příspěvků na činnost sdružení, jednání o podpoře školních i mimoškolních akcí probíhalo v teoretické rovině. Nicméně některé návrhy již byly zmíněny – podpora lyžařských zájezdů do zahraničí, kulturních akcí během lyžařských pobytů, vybavení tělocvičen, oprava školního hřiště, podpora školních sportovních družstev, školního sboru, mimoškolních zájmových kroužků, žáků reprezentujících školu na soutěžích, přehlídkách, konferencích, podpora přístupu studentů k internetu na škole, zřízení studijních koutků.

Správní rada považuje za rozhodující zájem členů sdružení na aktivitách, které bude podporovat, proto prostřednictvím internetových stránek, nástěnky, školního časopisu a podobně osloví členy sdružení a požádá je o náměty pro činnost družení.

Na příští schůzi správní rada projedná konkrétní požadavky na podporu školních i mimoškolních akcí, zváží a konkretizuje účast sdružení na grantových projektech a partnerské spolupráci.

                                                              5. Školní ples

Letošní školní ples organizuje sdružení Přátelé MGO. Předběžný rozpočet na pronájem sálu, kulturní program a úklidové služby je stanoven dle zkušeností z minulých let na 55 000,- Kč. Vstupné zůstává stejné jako loni - 240,- Kč, maturitní ročníky 100,- Kč. Správní rada se dle zkušeností z let minulých rozhodla, že letos opět připraví pro rodiče, přátele a příznivce gymnázia sponzorské vstupenky v hodnotě 100,- Kč, jejichž prodejem by se pokryl rozdíl mezi náklady na ples a vybraným vstupným. Tyto vstupenky bude rozdávat žákům v 1. týdnu roku 2009.

 6. Rozvoj partnerské spolupráce, spolupráce s rodiči a přáteli MGO

Správní rada oficiálně pozve zástupce školy na svou další a všechny následující schůze.

Správní rada se rozhodla členům i příznivcům sdružení za morální i finanční podporu poděkovat prostřednictvím PF 2009, které sponzorsky vytiskne firma Tiskárna Schenk, s.r.o.

MUDr. Kateřina Kovářová nabídla sdružení ve spolupráci s MUDr. P. Kovářem zdravotnické přednášky, jejichž seznam a program bude zaslán jednatelce Mgr. N. Novákové, projednán s výchovnou poradkyní Mgr. M. Pavlínkovou a vyučujícími školy, do jejichž předmětů by přednášky zasahovaly. Plán přednášek bude předložen paní ředitelce Mgr. A. Bačové ke schválení.

Na další schůzi se správní rada sejde 7.1.2009.

zapsala: Mgr. Naděžda Nováková
ověřil: Mgr. Ladislav Vasevič

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz