Zápis ze schůze správní rady konané dne 7. 1. 2009

14.01.2009 12:19

Zápis ze schůze správní rady konané 7. 1. 2009

přítomni: ing. Dana Diváková, Mgr. Tomáš Fismol, Karel Havlík, MUDr. Kateřina Kovářová, Mgr. Svatava Ketková, Petra Mikulová, Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Miroslava Pavlínková, MUDr. Věra Peterková, Mgr. Ladislav Vasevič

omluveni: 1 - Mgr. Dana Kuchařová
nepřítomni: 1 - Mgr. Dana Kuchařová
hosté: 0

Správní rada se sešla v usnášeníschopném počtu.

 

Program schůze:

1. Jmenování zástupce studentů

Ve správní radě sdružení bude od 7.1.2009 studenty zastupovat Karel Havlík (SEPB), který bude zprostředkovatelem komunikace mezi studenty a členy sdružení.

 

2. Účet sdružení, vedení účetnictví, pokladny, registrace

a) 10. 12. 2008 byl u KB Ostrava otevřen účet sdružení (podpisové právo: Mgr. L. Vasevič, Mgr. T. Fismol, P.Mikulová). Ke dni posledního výpisu z účtu je stav konta 176,400,- Kč. Výběr individuálních příspěvků a finančních darů bude probíhat ještě i v průběhu měsíce ledna. Na žádost obdrží/obdrželi dárci a partneři sdružení formulář o převodu finančního daru. Vedení pokladny zajišťuje Mgr. T. Fismol.
b) Dne 17.12. 2008 provedl Mgr. L. Vasevič registraci sdružení jako právnické osoby u Finančního úřadu Ostrava 1. Sdružení bylo uděleno DIČ CZ22730478 a správce daně ing. Ludmila Pupíková, 596 150 kl. 231, třetí patro, č. 407, budova B. Mgr. L. Vasevič také zajistil výrobu razítka sdružení (352,-Kč).

 

3. Podpora školních i mimoškolních aktivit

a) Ples 2009 – organizace – Mgr. L. Vasevič: objednal velký sál v DK Ostrava, sdružení OSA akci nahlásil, poplatky za hudební produkci budou sdružení vyměřeny dle vyplněných formulářů, vstupné na ples činí 240,- Kč, vstupenky se prodávají od 5.1.2009 u Mgr. L. Vaseviče, později i na sekretariátě školy. Sponzorské vstupenky se letos neprodávají.  Spoluprací s paní Pekárkovou, která již tradičně zajišťuje úvodní předtančení studentů školy, zajistil jejich letošní vystoupení. Se studenty a pedagogy pracuje na zajištění kulturního programu.

                                         – Mgr. S. Kretková: spolupracuje se studenty maturitních ročníků na organizaci plesu.

                                         – Mgr. D. Kuchařová: spolupracuje na tvorbě kulturního programu, zajistila vytvoření plakátu  a šerp pro studenty maturitního ročníku.

Program: Mgr. Z. Švrčková – vystoupení školního sboru (potvrzeno)
                Aleš Bruna – hudební produkce (potvrzeno)
                studenti maturitního ročníku – průvodní slovo (v jednání)
                studentská tombola (zatím bez odezvy), v případě konání je nutné kontaktovat UMO Moravská Ostrava, p. Solanská, tel. 599 443 119
Celkové odhadované náklady na ples – 50,000,- Kč

b) Šachový kroužek:  vybavení: 3x šachovnice á 400,- Kč, 2x šachové hodiny á 1,200,- Kč
                                    finanční podpora: ceny pro Vánoční turnaj studentů 2,000,- Kč

                                    Celkem: 5,600,- Kč

c) Tělesná výchova: „Program snowboarding“ – každý rok nákup 3 – 5 kusů snowboardů, až celkem pro jedno družstvo 12 – 15 kusů
                                                                           - školní rok 2008/2009 nákup snowboardového vybavení za 15,000,- Kč

                                   „Program posilovna“ – vstupní investice sdružení do modernizace sportovního vybavení – 30 000,- Kč, o další prostředky sdružení prostřednictvím předmětové komise TV požádá MO a Severomoranský kraj o finanční podporu  
                                   LVK 2008/2009 – 1. kurz (KVIA, KVIB) - kulturní středeční odpoledne – Aleš Bruna: doprava, pronájem aparatury, hudební produkce – 2,500,- Kč     
                                                                                                     – ceny pro vítěze lyžařských závodů – 500,- Kč

                                   „Program LVK v zahraničí“ – od roku 2010 – v jednání, hledání partnerů

d) Pololetní ocenění reprezentace školy – dle návrhů třídních učitelů na pololetní klasifikační poradě budou sdružením oceněni studenty vzorně reprezentující školu v nejrůznějších oblastech mimoškolních aktivit. Předpokládaný počet studentů – 10, maximální výdaje 5,000,- Kč.

e) Finanční příspěvek na ceny pro vítěze školní filmové a literárně-stylistické soutěže na základě žádosti podané Mgr. N. Novákovou dne 6.1.2009 – 1,500,-Kč

f) Podpora delegátů Pražského studentského samitu – Pražský model OSN – delegace Spojeného království (4 delegáti) a delegace Pákistánu (1 delegát) – na základě žádosti podané Mgr. N. Novákovou dne 8.12.2008 – 50 % nákladů na jízdné, ubytování a delegátský příspěvek (konference ve dnech 6. – 9. 3. 2009) v rozmezí 800 – 1,000,- Kč na osobu.

g) Celostátní soutěž školních časopisů v Brně – na základě žádosti podané Mgr. N. Novákovou proplacení jízdného 3 studentům.  (celkem 855,- Kč)

h) Projekt „Eko–koutek“ – vytvoření prostoru pro třídění odpadu (PET lahví), finanční podpora na žádost Mgr. R. Macečkové cca 500,- Kč.

h) Organizační krytí nákupu speciální mapy Španělska pro výuku ŠJ. Bude zakoupena formou vázaného sponzorského daru.

 

4. Rozvoj partnerské spolupráce, spolupráce s rodiči a přáteli MGO, grantová činnost

a) Správní rada navrhuje vytvoření skupin z řad pedagogů a přátel MGO, které budou aktivně vyhledávat grantové příležitosti, budou se věnovat konkrétním grantovým projektům a budou samostatně pod záštitou sdružení tyto projekty připravovat.
b) Správní rada navrhuje skupině Eko-koutek vytvoření projektu do únorového kola žádostí o granty v rámci Moravskoslezského kraje – možno uvažovat i o projektovém dnu, do nějž se zapojí celá škola.

c) Správní rada zvažuje zpracování projektu s žádostí o grant na podporu kulturních aktivit, mimoškolní činnosti a zkvalitnění sociálního prostředí školy (únor – březen).
d) Správní rada navrhuje oslovení partnerů prostřednictvím pedagogů a přátel MGO žádostí o podporu školního sboru (výjezdy na soutěže, kostýmy), sportovních družstev (vybavení, dresy), školního časopisu (vybavení).
e) Správní rada zvažuje vytvoření upomínkových předmětů sloužících k reprezentaci školy a vycházejících z mimoškolní činnosti studentů (trička, sborníky, almanachy,…).

f) Mgr. N. Nováková připraví webovou prezentaci aktivit podporovaných sdružením, rodiči a přáteli MGO. Ve spolupráci s Mgr. M. Pavlínkovou připraví prezentaci zdravotnických přednášek organizovaných pro studenty v rámci sdružení MUDr. P. Kovářem.

 

Správní rada schválila návrh na zřízení tzv. elektronického souhlasu (schválení či neschválení aktivit a finančních výdajů sdružení do výše 3000,-Kč, které svou povahou nesnesou nebo nevyžadují odklad do řádného schválení na následující schůzi rady).

Další schůze správní rady proběhne 25.2.2009 od 17.00.   

 

Zapsala: Mgr. Naděžda Nováková
Ověřil: Mgr. Ladislav Vasevič

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz