Vyhlášení 3. ročníku

03.03.2009 13:54

 Předmětová komise českého jazyka a literatury ve spolupráci
s občanským sdružením „Přátelé MGO“ vyhlašuje III. ročník
filmové a literárně – stylistické soutěž o nejlepší
humoristickou povídku

  Téma: „Někdo to rád…“

 Podmínky soutěže:
1. Do soutěže musí být zaslány práce, které se neúčastnily žádné jiné literární soutěže a dosud nebyly publikovány a promítány.
2. Soutěžní práce musí být napsána v českém jazyce a nesmí přesáhnout 4 strany formátu A4 (Microsoft WORD, velikost písma 12). Práce psané rukou nebudou do soutěže zařazeny. Délka filmové práce nesmí přesáhnout 20 minut, žánrově však není omezena. Odevzdána musí být na DVD nosiči do stejného data jako práce literární.
3. Písemné soutěžní práce musí být doručeny k rukám Mgr. Naděždy Novákové do 31. 5. 2009 na adresu Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava a zároveň na elektronickou adresu novakova@mgo.cz .
4. Hlavička práce musí obsahovat jméno a příjmení autora, název práce, školu, třídu a věk autora, jméno garanta (vyučující ČJ).
5. Převzetím práce dává autor souhlas ke zveřejnění své práce bez nároku na honorář.
6. Soutěžní práce bude hodnotit porota složená z organizátorů soutěže (Mgr. Naděžda Nováková a Mgr. Ladislav Vasevič) a čestného porotce/čestných porotců.
7. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na počátku školního roku 2009/2010, všichni účastníci obdrží pozvánku s dalšími podrobnostmi.
8. Při slavnostním vyhlášení bude oceněna ve dvou kategoriích (1. kategorie: prima – kvarta; 2. kategorie: 1. ročník – 4. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia) 1 nejlepší práce literární a 1 nejlepší práce filmová jako vítězné, další 3 (filmové i literární) budou oceněny čestným uznáním bez stanovení pořadí. Nejlepší práce budou zařazeny do e-sborníku.

V Ostravě 3. 3. 2009
 

Mgr. Naděžda Nováková

vedoucí předmětové komise českého jazyka a literatury

novakova@mgo.cz

 

 

  


 

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz