Vyhlášení 2. ročníku

29.01.2009 12:24

Předmětová komise českého jazyka a literatury
vyhlašuje filmovou a literárně – stylistickou soutěž o nejlepší
detektivní povídku

Téma: „… a vrahem byl zahradník.“

 Podmínky soutěže:

1. Do soutěže musí být zaslány práce, které se neúčastnily žádné jiné literární soutěže a dosud nebyly publikovány a promítány.
2. Soutěžní práce musí být napsána v českém jazyce a nesmí přesáhnout 4 strany formátu A4 (Microsoft WORD, velikost písma 12). Práce psané rukou nebudou do soutěže zařazeny. Délka filmové práce nesmí přesáhnout 20 minut, žánrově však není omezena. Odevzdána musí být na DVD nosiči do stejného data jako práce literární.
3. Písemné soutěží práce musí být doručeny k rukám Mgr. Naděždy Novákové do 31.5.2008 na adresu Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava nebo na elektronickou adresu novakova@mgo.cz .
4. Hlavička práce musí obsahovat jméno a příjmení autora, název práce, školu, třídu a věk autora, jméno garanta (vyučující ČJ).
5. Převzetím práce dává autor souhlas ke zveřejnění své práce bez nároku na honorář.
6. Soutěžní práce bude hodnotit porota složená z organizátorů soutěže (Mgr. Naděžda Nováková a Mgr. Ladislav Vasevič), ze zástupců předmětové komise českého jazyka a literatury a čestného porotce.
7. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne ve vestibulu školy v září 2008, všichni účastníci obdrží pozvánku s dalšími podrobnostmi.
8. Při slavnostním vyhlášení bude oceněna ve dvou kategoriích (1. kategorie: prima – kvarta; 2. kategorie: 1. ročník – 4. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia) 1 nejlepší práce literární a 1 nejlepší práce filmová jako vítězné, další 3 (filmové i literární) budou oceněny čestným uznáním bez stanovení pořadí. Nejlepší práce budou zařazeny do e-sborníku.

 V Ostravě 15.2.2008

Mgr. Naděžda Nováková
vedoucí předmětové komise českého jazyka a literatury
novakova@mgo.cz 

 

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz