Otevřený dopis rodičům a přátelům MGO

14.01.2009 09:35

V Ostravě dne 10. listopadu 2008

 Vážení rodiče,

     přípravný výbor nově vznikajícího občanského sdružení se rozhodl formou otevřeného dopisu pozvat všechny rodiče žáků Matičního gymnázia na ustavující členskou schůzi. Abychom vás časově a organizačně co nejméně zatížili, rozhodli jsme se spojit termín schůze s termínem třídních schůzek dne 25. listopadu 2008 v 17.45, schůze proběhne v prostoru velké školní jídelny.

     Založení občanského sdružení považujeme za jeden ze základních mezníků v dlouhé historii našeho gymnázia a je motivováno snahou udržet vysokou úroveň konkurence schopnosti našich žáků nejen ve fázi studia u nás, ale hlavně při jejich následném přechodu na studia vysokoškolská.

   Taková organizace, která umožňuje finančně rozvíjet nadstandardní, ale dnes již naprosto běžné aktivity žáků, je ve vyspělých zemích, stejně jako u nás, běžnou záležitostí. Zájmy, schopnosti, kreativita vašich dětí, našich žáků, jsou tak inspirativní, že je stále těžší uspokojovat je jen v omezených limitech státem garantovaných prostředků. Všichni si uvědomujeme, že stát garantuje jen základní rámec aktivit vzdělávacího a výchovného procesu, chceme-li tedy plně rozvinout talent našich žáků, vašich dětí, je nutné společnými silami nedostatek finančních zdrojů aktivně řešit. Občanské sdružení proto počítá nejen s pravidelným ročním členským příspěvkem ve výši 500,- Kč (což odpovídá částce 50,-Kč na jeden měsíc školního roku), ale i s přípravou grantových projektů. Pevně věříme, že naše kvality, odborné renomé a solidnost nám pomůže při jednáních se sponzory a reprezentanty regionu v zájmu žáků.

     Naše programové priority se vztahují k následujícím rovinám:

1.      Vzdělávání a výuka

2.     Kreativní aktivity

3.     Sportovní aktivity

4.     Sociální podpůrná činnost

5.     Volný čas

6.     Kulturní prezentace Matičního gymnázia

7.     Podpora odborné prezentace Matičního gymnázia

8.     Mezinárodní vztahy

9.     Motivace a pozitivní hodnocení

10.   Protidrogová prevence a sexuální výchova

      Jednotlivé konkrétní projekty mají již pedagogové připraveny, jejich realizace je však spjata s mírou vaší vstřícnosti, solidarity a ochoty aktivně se spolupodílet na vzniku a chodu občanského sdružení Přátelé MGO. 

     O tom, jak budou vaše prostředky využity, budete formou voleného výboru rozhodovat vy sami, a jen naši žáci budou díky nim moci realizovat své projekty, zájmové aktivity, účastnit se kulturních a společenských akcí nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích.

    Na těchto základech byla vytvořena stanovami garantovaná struktura občanského sdružení:

-         Členská schůze
-         Správní rada (složená z pedagogů, rodičů a jednoho zástupce žáků)
-         Čestné předsednictvo
-         Zástupci jednotlivých tříd – třídní důvěrníci

      Náš otevřený dopis chápejte prosím také jako výzvu k vám, kteří máte zájem o práci ve výboru. Již nyní hledáme kontakty na vážené podnikatelské subjekty ochotné podpořit osobnostní, odborný a intelektuální růst vašich dětí, našich žáků.

    Těšíme se na setkání s vámi dne 25. listopadu 2008 na zakládající členské schůzi, jejímž úkolem je otevřít novou etapu rozvoje Matičního gymnázia. Za přípravný výbor vyslovuji přání, aby se podobná setkání stala pravidelnou a plodnou součástí školního roku, abychom společnými silami nabídli našim žákům možnost prožít ta nejkrásnější a pro život nejdůležitější léta co nejzajímavějším, nejpestřejším, nejinspirativnějším a nejoriginálnějším způsobem.

     Motto Matičního gymnázia << Tradice – kvalita – budoucnost >> je pro nás více než zavazující výzvou.

 Program ustavující členské schůze:

1.      Prezentace a schválení stanov

2.     Volba Správní rady občanského sdružení Přátelé MGO

3.     Schválení ročního členského příspěvku

4.     Programové priority

5.     Diskuse

6.     Závěr

Mgr. Ladislav Vasevič
člen přípravného výboru
občanského sdružení
Přátelé MGO

      S případnými dotazy, náměty a připomínkami se obracejte na členy přípravného výboru: Mgr. Ivonu Korpasovou, Mgr. Danu Kuchařovou, Mgr. Naděždu Novákovou, Mgr. Miroslavu Pavlínkovou a Mgr. Ladislava Vaseviče.

     Plné znění stanov občanského sdružení Přátelé MGO naleznete na těchto internetových stránkách v sekci Dokumenty/Stanovy sdružení "Přátelé MGO".

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz