Část pátá - Hospodaření

09.09.2009 17:24

 Čl. 23 – Majetek sdružení

Majetek sdružení tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná věcná práva.

 Čl. 24 – Evidence hospodaření

1.      Soupis majetku sdružení je obsažen v seznamu inventáře, záznamy o příjmech a výdajích jsou vedeny v peněžním deníku.

2.      Za vedení seznamu inventáře a peněžního deníku odpovídá pokladník sdružení. Správní rada může využít pro vedení účtu profesionální firmu daňového a finančního poradce.  Náklady spojené s takto vedeným účetnictvím jdou na vrub sdružení.

Čl. 25 – Příjmy

1.      Zdrojem příjmů sdružení jsou členské příspěvky, granty, účelové dotace, sponzorské dary, výdělky z brigád a akcí pořádaných sdružením, zisk z pronájmu majetku sdružení.

2.      Sdružení je neziskovou organizací. Případné zůstatky jsou dle rozhodnutí správní rady využity k další činnosti.

Čl. 26 – Výdaje

1.      O výdajích sdružení rozhoduje správní rada.

2.      Vnitřní instrukce stanoví, o jakých výdajích smí samostatně rozhodovat předseda sdružení spolu s místopředsedou.

3.      O příspěvcích pro žáky ze sociálně slabého a méně podnětného prostředí rozhodují členové správní rady na své schůzi.

Čl. 27 – Přístupnost hospodaření

1.      Každý člen sdružení má právo kdykoli nahlédnout do záznamů o hospodaření.

2.      Osobní údaje o žácích ze sociálně slabého a méně podnětného prostředí nejsou veřejně přístupné v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Čl. 28 – Revize a inventura

1.      Revizoři sdružení nejméně jednou za šest měsíců kontrolují, zda je hospodaření s majetkem sdružení v souladu s právními i vnitřními předpisy.

2.      Inventura majetku se provádí jednou za rok.

Čl. 29 – Majetkové vypořádání

V případě zániku sdružení provede majetkové vypořádání správní rada.

—————

Zpět


Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Sídlo:
Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, Česká republika
IČO: 22730478
e-mail: unie@mgo.cz